DryPol® System | Petr Novotný - certifikovaná montážní společnost

je unikátní technologie vysoušení vlhkosti zdiva, sanace vlhkosti základů staveb a jejich následné ekologické hydroizolace bez stavebních zásahů na elektrofyzikálním principu nejdéle do tří let od instalace přístroje. Technologie DryPol® System vysuší dům, sklep či byt od vzlínající kapilární vlhkosti šetrně vůči životnímu prostředí ...

Certifikovaná montážní společnost

     PM-ELEKTROFYZ s.r.o. - Petr NovotnýTel.: 739 169 097
Komenského 83/5, 678 01, BlanskoWWW: novotny-drypol.cz
IČ: 276 69 866E-mail: petnovotny@atlas.cz

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) se vztahují na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností PM-ELEKTROFYZ s.r.o., Petr Novotný, SÍDLO : Komenského 83/5, 678 01, Blansko, IČ : 276 69 866, TEL: + 420 739 169 097, www : novotny-drypol.cz , E-MAIL petnovotny@atlas.cz a zákazníkem („Kupující“) v souvislosti nebo na základě koupě Zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě Prodávajícího na URL adrese: www.novotny-drypol.cz („Internetový obchod“), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem Zboží.

1.2. Tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 3 a 4 těchto Obchodních podmínek („Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišné úpravě.

1.3. Není-li v těchto Obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke Zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.

1.4. Tyto Obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.) než jen prostřednictvím Internetového obchodu.

2. Specifikace Zboží

Zbožím se rozumí veškeré zboží, které nabízí Prodávající v Internetovém obchodě.

3. Elektronická objednávka

3.1. Elektronickou objednávkou se ve smyslu těchto Obchodních podmínek rozumí odeslání objednávky v podobě online objednávkového formuláře na příslušné URL adrese Internetového obchodu. Kupujícímu je před odesláním objednávky dána možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávkového formuláře vložil, odesláním objednávky Kupující činí nabídku na uzavření Kupní smlouvy na vybraný počet balení Zboží („Objednané Zboží“) za cenu určenou v souladu s článkem 7. Data z objednávkového formuláře jsou elektronickou formou doručena k rukám Prodávajícího.

3.2. Odesláním online objednávky Kupující fakticky akceptuje aktuální znění Obchodních podmínek platných pro Internetový obchod v době odeslání objednávky, souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Tyto Obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na webových stránkách Internetového obchodu.

3.3. Kupující souhlasí s tím, aby byl zpětně kontaktován elektronicky a/nebo telefonicky, a to Prodávajícím nebo jeho oprávněným zástupcem a/nebo třetí důvěryhodnou osobou včetně třetí důvěryhodné společnosti (dopravce) za účelem ověření správnosti vložených údajů a pro udělení souhlasu s expedicí objednaného Zboží.

3.4. Telefonické ověření doručení objednávky - Po doručení elektronické objednávky je objednané Zboží předáno třetí společnosti (dopravci) pro doručení Kupujícímu na adresu zadanou v elektronické objednávce. Odpovědný pracovník třetí společnosti (dopravce) je oprávněn s Kupujícím dohodnout telefonicky přesné datum a čas doručení Objednaného Zboží k rukám Kupujícího.

4. Uzavření Kupní smlouvy

4.1. Samotná Kupní smlouva je uzavřena okamžikem podpisu kupní smlouvy, převzetím objednaného zboží od přepravce nebo doručením potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu v elektronické podobě.

4.2. Není-li určeno jinak, potvrzení o přijetí objednávky je Kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu zadanou v online objednávkovém formuláři. Od okamžiku doručení potvrzení přijetí objednávky Prodávajícího Kupujícímu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím práva a povinnosti, které jsou vymezeny platnými právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami, zejména povinnost Prodávajícího obstarat a dodat Objednané Zboží a povinnost Kupujícího převzít dodané Zboží a zaplatit Kupní cenu.

4.3. Kupující se s Prodávajícím dohodl, že objednávka Zboží je akceptovatelná Prodávajícím pouze, pokud je odeslána online pomocí objednávkového formuláře v Internetovém obchodu, v rámci něhož Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami vybráním příslušného formulářového pole objednávkového formuláře. Prodávající je oprávněn nepřijmout objednávku, která není učiněna v souladu s těmito Obchodními podmínkami, nebo takovou objednávku Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout přiměřenou lhůtu. Marným uplynutím lhůty se na objednávku hledí, jakoby nebyla doručena.

4.4. Kupující a Prodávající se tímto závazně dohodli, že souhlas s těmito Obchodními podmínkami a závazné potvrzení přijetí elektronické objednávky ze strany Prodávajícího jsou podmínkami pro uzavření Kupní smlouvy. 4.5. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto Obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

4.6. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané Zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

4.7. Předmětem Kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v elektronické objednávce uskutečněné na příslušné URL adrese Internetového obchodu. Kupující není oprávněn po Prodávajícím požadovat či právně vymáhat jakékoliv jiné Zboží podobného či jiného charakteru a ani jej požadovat jako kompenzaci v případě, že je Objednané Zboží momentálně nedostupné.

5. Termín a způsob dodání

5.1. Kupující je povinen telefonicky dohodnout přesný termín, tedy datum a hodinu doručení Objednaného Zboží s pracovníkem třetí důvěryhodné osoby, tedy dopravní společnosti (dopravce). Kupující je povinen Zboží převzít v termínu dohodnutém dle předchozí věty nebo podle článku 5.2. Kupující je rovněž povinen řídit se pokyny uvedenými v dokumentaci ke Zboží dodané Prodávajícím.

5.2. Prodávající je povinen dodat Objednané Zboží za předem dohodnutou cenu a v předem dohodnutém termínu, a to vše v souladu s těmito Obchodními podmínkami. O termínu doručení však informuje Kupujícího třetí důvěryhodná společnost (dopravce).

5.3. Expedicí Zboží se ve smyslu těchto Obchodních podmínek rozumí předání objednaného Zboží odpovědnému pracovníku třetí společnosti (dopravci) za účelem doručení Zboží k rukám Kupujícího. Expedicí Zboží je splněna povinnost Prodávajícího dodat Zboží Kupujícímu. Doručení Zboží dopravcem Kupujícímu může trvat až dvacet pět (25) kalendářních dní od převzetí Zboží od Prodávajícího.

5.4. Povinnost označit Zboží je splněna Prodávajícím vyplněním přepravních a dodacích listin, které provázejí Zboží.

5.5. Prodávající se zavazuje expedovat Objednané Zboží Kupujícímu nejpozději do dvaceti pěti (25) dnů od data uzavření Kupní smlouvy. V případě, že Objednané Zboží není možné ze strany Prodávajícího expedovat ve lhůtě dle předchozí věty, Prodávající o této skutečnosti informuje Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adresu elektronické pošty, kterou Kupující uvedl v elektronickém objednávkovém formuláři.

5.6. Kupující prohlašuje, že byl seznámen se všemi informacemi o dodávaném Zboží (technologii na elektrofyzikální vysoušení vzlínající vlhkosti zdiva DryPol®, o podmínkách uzavření Kupní smlouvy, o možnostech platby za dodané Zboží, o možnostech odstoupení od Kupní smlouvy a právu na úhradu souvisejících nákladů a rovněž tak i o výši nákladů na užití komunikačních prostředků s Prodávajícím.

6. Náklady na dodání a převzetí Zboží

6.1. Náklady na dodání/dopravu Objednaného Zboží v rámci České a Slovenské republiky nese Prodávající a jsou zahrnuty v plné ceně za Zboží určené v souladu s článkem 7. Je-li zboží expedováno do ostatních států v rámci EU mimo uvedené ČR a SR, nese náklady na přepravné v plné výši kupující.

6.2. V případě, že Objednané Zboží není Kupujícím opakovaně převzato od pracovníka smluvní doručovací společnosti (dopravce) a vrátí se zpět k rukám Prodávajícího, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží a Prodávající má právo v případě opětovného objednání téhož Zboží k rukám téhož Kupujícího účtovat cenu za dodání Zboží v plné výši zvýšenou o plnou cenou za dodání/dopravu v souladu s ceníkem dopravce.

6.3. Objednané Zboží je dodáno k rukám Kupujícího prostřednictvím dopravní společnosti zvolené prodávajícím. 6.4. Náklady na dodání Zboží, není-li již zahrnuto v ceně, se řídí platným ceníkem přepravní společnosti zvolené prodávajícím.

6.5. Kupující převezme Objednané Zboží od pracovníka třetí společnosti (dopravce), kterému uhradí účtovanou cenu za dodané Zboží, včetně případných nákladů na dopravu, balného či dalších nákladů v souladu s těmito Obchodními podmínkami, což potvrdí svým podpisem při převzetí. Kupující je povinen se ujistit, že Zboží dorazilo v pořádku a nepoškozené ještě před odjezdem pracovníka dopravce, který Zboží doručil.

6.6. Pokud Kupující nepřevezme Zboží z důvodu poškození Zboží v průběhu dopravy, má Kupující povinnost sepsat s odpovědnou osobou společnosti dopravce, který Zboží na základě pověření Prodávajícího doručil, reklamační protokol.

7. Cena za Zboží

7.1. Formální specifikace cen

Všechny ceny za Zboží a služby uvedené na webové stránce obchodu jsou konečné a jsou uvedeny včetně aktuální sazby DPH i bez DPH. V případě rozporu výše DPH s aktuálně platnými právními předpisy je rozhodující cena bez DPH, ke které bude připočtena DPH v aktuálně platné výši. Všechny ceny jsou uváděny v korunách českých, není-li uvedeno jinak. Všechny ceny za Zboží a služby jsou platné pouze pro webovou stránku Internetového obchodu. Jiné, než uvedené ceny za podobné (či shodné) Zboží nejsou po Prodávajícím právně vymahatelné.

7.2. Závaznost cen za Zboží

Prodávající je oprávněn poskytovat individuální množstevní slevy, akční či jiné ceny, než je uvedeno v Internetovém obchodě. Takto kalkulované ceny si Prodávající s Kupujícím dohaduje na základě předchozí (osobní, telefonické, písemné) dohody. Takto individuálně kalkulované ceny nejsou právně vymahatelné pro jiné případy. Není možné právně nárokovat či soudně vymáhat ceny za případné stejné nebo podobné výrobky, pokud jsou uvedeny na jiných webových stránkách nebo v jakýchkoliv jiných reklamních prezentacích v rámci jakékoliv reklamní kampaně v jakékoli podobě od jiných společností či na jiných webových stránkách nebo v jakýchkoliv jiných reklamních prezentacích v rámci jakékoliv reklamní kampaně v jakékoli podobě ve vlastnictví Prodávajícího. Ceny jsou účtovány pouze Kupujícímu, který některým ze způsobů uvedených v těchto Obchodních podmínkách provedl objednávku, a tato objednávka byla akceptována Prodávajícím a ověřena odpovědným pracovníkem třetí doručovací společnosti.

7.3. Doba trvání a platnost cen

Všechny ceny uvedené na webových stránkách Internetového obchodu jsou platné od okamžiku uveřejnění nabídky Prodávajícího na webových stránkách Internetového obchodu do odvolání. Pro danou Kupní smlouvu se použijí ceny Zboží a služeb platné v době uskutečnění objednávky. Platby za dodání Zboží mimo Českou republiku, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto Obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně Zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná kupní [cena včetně všech daní a poplatků], kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje.

7.4. Jiné poplatky

K uvedeným cenám je účtováno balné ve výši uvedené u jednotlivého Zboží, pokud není v odůvodněných případech na webové stránce Internetového obchodu uvedeno jinak nebo dohodnuto jinak. Pokud je místo předání třetí osobou (dopravcem) kupujícímu mimo Českou Republiku a Slovenskou republiku: 

 • je k uvedeným cenám za zboží vždy účtován poplatek za dopravu ve výši uvedené u jednotlivého zboží ve výši dle článku 6.4, o nějž je navýšena konečná suma splatná kupujícím;
 • jsou ceny stanoveny bez daní, celních poplatků, pojištění a dopravy, které budou účtovány kupujícímu samostatně (a to i za dílčí plnění), zpravidla ve faktuře prodávajícího (jejíž obsah určí prodávající), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

7.5. Ceny jsou stanoveny bez daní, popřípadě bez celních poplatků, pojištění a dopravy, které budou účtovány kupujícímu samostatně (a to i za dílčí plnění), zpravidla ve faktuře Prodávajícího (jejíž obsah určí Prodávající), pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.

7.6. Změny v cenách za Zboží

Prodávající má právo na změnu cen za Zboží. Na každou změnu v cenách Zboží je potenciální Kupující upozorněn na vhodném místě webové prezentace Internetového obchodu. Ve výjimečných případech jsou všechny změny v cenách za Zboží a služby Kupujícímu sděleny osobně a/nebo telefonicky a/nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v elektronickém objednávkovém formuláři Internetového obchodu. Změna ceny Zboží se však nijak nedotýká ceny Objednaného Zboží dle Kupních smluv uzavřených před touto změnou.

8. Způsob platby za Zboží a služby

8.1. Prodávající standardně akceptuje pouze platbu v hotovosti dobírkou, která je realizována prostřednictvím odpovědného pracovníka třetí společnosti (dopravce), kdy úhrada celé částky (kupní cena celkem včetně případných dopravních a dalších nákladů) probíhá v hotovosti nebo platební kartou pracovníkovi dopravce oproti převzetí Objednaného Zboží Kupujícím. Kupní cena za Zboží je tedy splatná při převzetí Zboží.

8.2. Pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak, jiné formy úhrady za Objednané Zboží nejsou akceptovatelné.

8.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

9. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu ze strany Kupujícího - spotřebitele.

9.1. V případě, že je Kupujícím spotřebitel, který nakoupil zboží pouze elektronickou nebo písemnou formou, uplatní se speciální ustanovení tohoto článku 9 o právu Kupujícího – spotřebitele na odstoupení bez uvedení důvodu od Kupní smlouvy. V případě jiných Kupujících se ustanovení tohoto článku 9 neuplatní.

9.2. Spotřebitelé ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku mají právo jednostranně a bez udání důvodu od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od okamžiku převzetí Zboží odstoupit (nejedná-li se o případ Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo zboží, které bylo zakoupeno kupujícím osobně) a požadovat vrácení finančních prostředků včetně DPH zaplacených za Zboží, pokud Zboží zakoupili a Kupní smlouvu uzavřeli prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. prostřednictvím Internetového obchodu). V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

9.3. Doručení odstoupení od Kupní smlouvy

Odstoupení od Kupní smlouvy je třeba zaslat písemně doporučenou poštou na adresu Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího petnovotny@atlas.cz . Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy je online ke stažení a vytištění na webových stránkách Internetového obchodu

9.4. Podmínky odstoupení od Kupní smlouvy

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel.

9.5. Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, bezhotovostně na účet oznámený mu v souladu s článkem 9.3. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

9.6. Náklady na odstoupení od Kupní smlouvy Veškeré náklady Kupujícím vynaložené v rámci procesu odstoupení od Kupní smlouvy nejsou právně vymahatelné a nese je sám Kupující v plné výši. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupujícímu vyplacena zpět pouze již uhrazená cena za Objednané Zboží.

9.7. Doručení Zboží v případě uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy

Pokud Kupující uplatní právo na odstoupení od Kupní smlouvy, Objednané Zboží musí být doručeno zpět k rukám Prodávajícího neopotřebené, neporušené a včetně veškeré písemné dokumentace a nejlépe v původním obalu. Zjistí-li Prodávající, že vrácené Zboží je poškozené, nekompletní či jakkoliv znehodnocené, nebo chybí nebo je neúplná dokumentace, je oprávněn ponížit částku, kterou Kupujícímu vrací o poměrnou část, odpovídající míře znehodnocení zboží. Zboží nelze Prodávajícímu v rámci uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy zaslat zpět na dobírku, přístroj je možné zaslat pouze jako (cenný) balík. V případě, že je Kupujícím Prodávajícímu zasláno Zboží zpět na dobírku, nenabývá odstoupení od Kupní smlouvy platnosti do dne Doručení Objednaného Zboží zpět k rukám Prodávajícího jako (cenný) balík.

10. Komunikace s Prodávajícím

10.1. Komunikace s technickým a obchodním oddělením Prodávajícího, s Prodávajícím, nebo jeho oprávněným zástupcem probíhá telefonicky a/nebo prostřednictvím elektronické pošty a/nebo písemně, v listinné formě.

10.2. Komunikace probíhá v českém jazyce, případně po předchozím schválení ze strany Prodávajícího v jazyce daného státu Kupujícího nebo v jazyce dle dohody učiněné prostřednictvím elektronické pošty.

10.3. Písemnou komunikaci adresovanou Prodávajícímu je třeba vždy zasílat pouze a jen na poštovní adresu Prodávajícího uvedenou v článku 1.1, kdy její součástí, například formou přílohy, musí být řádně vyplněn adekvátní formulář, který je k dispozici ke stažení v elektronické formě na webové stránce Internetového obchodu. Nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak, komunikace prostřednictvím jiné poštovní adresy není přípustná a nebude na ni brán zřetel.

11. Záruční podmínky

11.1. Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud dojde k poškození či znehodnocení Zboží jedním z následujících způsobů: 

 • mechanickým poškozením Zboží Kupujícím;
 • přepětím el. sítě (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;
 • používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo Prodávajícím nebo výrobcem určeno;
 • používáním Zboží v rozporu s pokyny uvedenými v dodané dokumentaci a/nebo v rozporu s návodem na instalaci a spuštění přístroje, který byl spolu s dodaným Zbožím Kupujícímu předán.
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží;
 • nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;
 • úpravou Kupujícím (nátěry, ohýbání, přelepování atd.);
 • přírodními živly či vyšší mocí;
 • pokud nebyla ve smyslu přiložené dokumentace, kterou je Kupující povinen se řídit, vložena mezi elektrickou přípojku elektrorozvodné sítě, tedy zásuvku, a přípojku přístroje pro napájení z elektrorozvodné sítě, tedy vidlici, přepěťová ochrana, kterou je Kupující povinen pořídit a používat na svoje náklady; 
 • odstraněním, znehodnocením nebo rozlomením plomby, kterou je přístroj opatřen.

11.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, a že Zboží vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.

11.3. Pokud je Kupní smlouva uzavřena Kupujícím-spotřebitelem, řídí se práva z vad a záruka za jakost Zboží ustanoveními občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně spotřebitele“).

11.4. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li smluvními stranami sjednána nebo Prodávajícím poskytnuta doba delší.

12. Náklady na použití komunikačních prostředků

12.1. Hovorné na telefonní čísla uvedená na webových stránkách Internetového obchodu, je účtováno Kupujícímu podle standardního ceníku telefonních operátorů.

12.2. K žádnému z uvedených telefonních čísel nejsou ze strany Prodávajícího účtovány žádné vedlejší či skryté poplatky.

13. Mimosoudní řešení sporů v případě Kupujícího – spotřebitele

13.1. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, má právo na mimosoudní řešení sporu z Kupní smlouvy v souladu s § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz) („ČOI“).

13.2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Kupujícího-spotřebitele, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

13.3. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je Kupující-spotřebitel povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s Prodávajícím.

13.4. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost Kupujícího-spotřebitele řešit případný spor postupem v souladu s článkem 16.2.

14. Ochrana osobních údajů

14.1. Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření Kupní smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností souvisejících s Kupní smlouvou Prodávající shromažďuje a dále zpracovává poskytnuté osobní údaje ve své databázi. Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Kupující je tímto poučen, že má právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, požadovat na Prodávajícím vysvětlení v případě, že pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života Kupujícího nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.

15. Změny v Obchodních podmínkách a platnost Obchodních podmínek

15.1. Právo na změnu Obchodních podmínek

Prodávající je oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky. Změněné Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách Internetového obchodu nebo pozdějším dnem v nich stanoveným. 

15.2. Platnost smluvních vztahů

Smluvní vztahy, které vznikly před účinností nových Obchodních podmínek, se řídí Obchodními podmínkami platnými ke dni vzniku smluvního vztahu.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Tyto Obchodní podmínky, veškeré Kupní smlouvy a právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí a budou vykládány v souladu s platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Touto volbou však není Kupující - spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení jiného právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jenž by se v případě neexistence této volby práva jinak použila.

16.2. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem těchto Obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor smírnou cestou do [třiceti (30)] kalendářních dnů a jedná se o Kupní smlouvu uzavřenou s Kupujícím, který není spotřebitelem, budou všechny spory vzniklé z Kupní smlouvy a/nebo ve spojení s ní rozhodovány českým soudem místně příslušným podle sídla Prodávajícího.

16.3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

16.4. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.5. V případech, kdy je Kupujícím podnikatel, platí, že se nepoužije § 558 odst. 2 občanského zákoníku a obchodní zvyklosti se pro výklad Kupní smlouvy použijí až po ustanoveních občanského zákoníku či jiných právních předpisů jako celku (přednost před obchodními zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení právních předpisů, která nemají donucující charakter).

16.6. Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, když nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

16.7. Kupující, který je podnikatelem, tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

16.8. Pro případ, že je Kupující podnikatelem, vylučují smluvní strany použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2018

OBCHODNÉ PODMIENKY

Dodávateľ vyhlasuje nasledujúce Obchodné podmienky

ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa na internetovej prezentácii www.novotny-drypol.cz , uzavretej v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a platnými nariadeniami Európskej únie. Všetky vzťahy neupravené v rámci týchto „Obchodných podmienok“ sa riadia Zákonom č. 89/2012 Z. z., Občianskym zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa č. 634/1992 Z. z. Českej republiky.

I. Vymedzenie pojmov a použitá terminológia

Na účel týchto „Obchodných podmienok“ sa používajú pojmy a termíny, ktoré sú definované nasledovne:

01. Dodávateľom služieb a technológií je firma PM-ELEKTROFYZ s.r.o., Komenského 83/5, 678 01 Blansko, IČ 27669866 / DIČ CZ27669866 petnovotny@atlas.cz , spoločnost je registrovaná v obchodnom registri C 50511 vedená u Krajského soudu v Brne. Adresa elektronickej pošty na komunikáciu s klientmi zo Slovenskej republiky je petnovotny@atlas.cz

02. Zákazníkom sa rozumie každý užívateľ siete internet, ktorý navštívi prostredníctvom internetového prehliadača prezentáciu www.novotny-drypol.cz vykoná objednávku prostredníctvom online formulára na príslušnej adrese URL a potvrdí svoj súhlas s týmto znením „Obchodných podmienok“. Svojím súhlasom so znením „Obchodných podmienok“ tiež zákazník potvrdzuje, že ich zneniu porozumel a zaväzuje sa nimi riadiť.

03. Elektronickou objednávkou sa v zmysle týchto Obchodných podmienok rozumie odoslanie online objednávkového formulára na príslušnej URL adrese na internetovej prezentácii dodávateľa.

04. Uskutočnením objednávky sa rozumie vykonanie elektronickej objednávky. Uskutočnením objednávky zákazník fakticky akceptuje aktuálne znenie „Obchodných podmienok“.

05. Potvrdením elektronickej objednávky sa rozumie správa dodávateľa či jeho oprávneného zástupcu zaslaná prostredníctvom elektronickej pošty z komunikačnej internetovej stránky petnovotny@atlas.cz na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú vložil do zodpovedajúceho poľa objednávkového formulára a/alebo telefonát dodávateľa či jeho oprávneného zástupcu na telefónne číslo zákazníka, ktoré vložil do zodpovedajúceho poľa objednávkového formulára. Potvrdenie elektronickej objednávky môže trvať až 48 hodín od odoslania objednávkového formulára zákazníkom.

06. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza po procese potvrdenia elektronickej objednávky. Od tohto okamihu medzi zákazníkom a dodávateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú definované platnými právnymi predpismi a týmito „Obchodnými podmienkami“.

07. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je ďalej špecifikované v rámci „Všeobecných ustanovení“ týchto „Obchodných podmienok“.

08. Službou sa rozumie odborné meranie vlhkosti v murive v počte maximálne 7 sond v rámci jedného merania a inštalácia zariadenia DryPol®. Službou sa taktiež rozumejú v týchto „Obchodných podmienkach“ špecifikované garancie, ktoré dodávateľ zákazníkovi poskytuje na funkcie prístroja. V rámci týchto garancií dochádza fakticky ku kombináciám tovaru a služieb, a ďalším záväzkom dodávateľa.

09. Tovarom sa rozumie prístroj na elektrofyzikálne vysúšanie vzlínajúcej vlhkosti z muriva DryPol® system. 10. K zákazníkovi sa štandardne dodávajú dva typy prístroja DryPol®: prístroj na elektrofyzikálne vysúšanie muriva DryPol® 30 m s rozsahom vysúšania muriva od vzlínajúcej vlhkosti až 400 m², teda stavby s obvodom 20 m x 20 m. Skutočný dosah účinku prístroja DryPol® je viazaný na technológiu a usporiadanie stavby vrátane miery vlhkosti v murive.

Prístroj na elektrofyzikálne vysúšanie muriva DryPol® 50 m s rozsahom vysúšania muriva od vzlínajúcej vlhkosti až 900 m², teda stavby s obvodom 30 m x 30 m. Skutočný dosah účinku prístroja DryPol® je viazaný na technológiu a usporiadanie stavby vrátane miery vlhkosti v murive.

II. Všeobecné ustanovenia

01. V prípade, že dôjde vplyvom prekladu k chybnému výkladu týchto „Obchodných podmienok“, platí pre výklad ich česká verzia.

Aktuálne znenie „Obchodných podmienok“ v českom jazyku je uverejnené na internetovej prezentácii dodávateľa tu.

02. „Obchodné podmienky“ je dodávateľ oprávnený zmeniť.

03. „Obchodné podmienky“ nadobúdajú účinnosť a platnosť zverejnením na internetovej prezentácii dodávateľa.

04. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti týchto „Obchodných podmienok“ sa riadia „Obchodnými podmienkami“ platnými v deň uzavretia zmluvného vzťahu. Predchádzajúce znenie „Obchodných podmienok“ je zverejnené na internetovej prezentácii dodávateľa tu.

05. Predmetom zmluvných vzťahov sú výhradne služby a tovar uvedené na internetovej prezentácii dodávateľa a špecifikované v týchto „Obchodných podmienkach“.

06. V prípade, že dodávateľ uzavrie so zákazníkom iný zmluvný vzťah týkajúci sa položiek uvedených na internetovej prezentácii dodávateľa a špecifikovaných v týchto „Obchodných podmienkach“, ruší sa platnosť týchto „Obchodných podmienok“.

07. Zákazník uzavretím kúpnej zmluvy akceptuje tieto „Obchodné podmienky“ pre dodávky tovarov a služieb. Tieto „Obchodné podmienky“ sú pre obe strany záväzné, ak nie je určené inak, a bližšie upresňujú a vymedzujú práva a povinnosti dodávateľa a zákazníka a v aktuálnom znení formálne tvoria obsah kúpnej zmluvy.

08. Zákazník má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa dojednáva na 14 (štrnásť) kalendárnych dní a začína plynúť okamihom, keď je zákazníkovi doručené potvrdenie elektronickej objednávky zaslanej dodávateľom a/alebo jeho oprávneným zástupcom. Tato záruka sa nevzťahuje na prípad inštalácie prístroja firmou, ale iba na internetový online nákup.

09. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné zaslať iba písomne doporučenou poštou na adresu dodávateľa. Zákazník sa s dodávateľom dohodol na tom, že iné formy odstúpenia od kúpnej zmluvy nie sú akceptovateľné. Na uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy je rozhodujúci dátum uvedený na poštovej pečiatke obálky, v ktorej je „odstúpenie od kúpnej zmluvy“ zaslané na adresu dodávateľa.

10. Na posilnenie vzájomnej dôvery v rámci obchodných vzťahov sa zákazník a dodávateľ týmto dohodli, že podmienkou odstúpenia od kúpnej zmluvy je skutočnosť, že odstúpenie od kúpnej zmluvy musí zákazník vlastnoručne podpísať; v prípade, že je zákazníkom firma či živnostník musí byť súčasťou aj odtlačok pečiatky firmy či živnostníka, ktorý kúpnu zmluvu s dodávateľom uzavrel. Dodávateľ aj zákazník sa tiež dohodli na tom, že ak zákazník nesplní tieto podmienky, odstúpenie od kúpnej zmluvy je neplatné. Nie je teda možné zaslať dodávateľovi správu SMS, MMS, e-mail, a nie je ani možné odstúpiť od kúpnej zmluvy telefonátom, lebo nie je možné overiť totožnosť osoby, ktorá v takomto prípade za zákazníka koná.

11. Pravidlá pre doručenie prístroja: V prípade uplatnenia práva zákazníka na odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné objednaný prístroj/e DryPol® zaslať späť neopotrebený, neporušený, nepoškodený a vrátane všetkej písomnej dokumentácie, v dodanom obale a výlučne ako cenný balík. Prístroj/e nie je možné dodávateľovi v rámci uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslať späť na dobierku. Zákazník akceptuje skutočnosť, že ak dôjde k situácii, keď zašle prístroj/e v prípade uplatnenia práva na odstúpenie kúpnej zmluvy na dobierku, jeho zásielku dodávateľ neprevezme, a preto bude zákazníkovi doručená späť. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že náklady, ktoré mu týmto vzniknú, najmä poštovné, nie je možné od dodávateľa vymáhať akýmkoľvek spôsobom a ani nie je možné za ne požadovať od dodávateľa kompenzáciu v akejkoľvek forme.

12. Zákazník sa zaväzuje nechať si originálny prepravný obal, v ktorom mu bol prístroj doručený najmenej (štrnásť) 14 kalendárnych dní pre prípad reklamácie alebo uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak nebude prístroj (resp. prístroje) zaslaný dodávateľovi späť v pôvodnom prepravnom obale a dôjde k jeho (resp. ich) poškodeniu v priebehu cesty späť k dodávateľovi, zákazník sa s dodávateľom dohodol na tom, že náklady za prípadné poškodenie prístroja/prístrojov) bude niesť zákazník.

13. Dodávateľ a zákazník sa dohodli na tom, že náklady spojené s doručením prístroja/prístrojov v rámci uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy späť dodávateľovi bude niesť zákazník a nie je teda možné za ne od dodávateľa žiadať náhradu.

14. Dodávateľ poskytuje zákazníkovi na uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vzorový formulár umiestnený na internetovej prezentácii dodávateľa, na stiahnutie aj tu.

15. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zníženie ceny za prístroj/prístroje v rámci uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, že zákazník pošle dodávateľovi tovar späť v inom ako pôvodnom prepravnom obale, v prípade, že je tovar poškodený, nekompletný, akokoľvek znehodnotený či bez dodanej dokumentácie. Zákazník aj dodávateľ sa dohodli na tom, že v prípade, keď dôjde k uplatneniu práva na zníženie ceny za prístroj/prístroje zo strany dodávateľa, toto zníženie ceny, ktorú dodávateľ zákazníkovi zaúčtuje, úmerne reprezentuje mieru znehodnotenia alebo poškodenia prístroja/prístrojov. Znamená to, že dodávateľ je oprávnený sumu, ktorú zákazníkovi vracia, znížiť o sumu, ktorá úmerne reprezentuje znehodnotenie alebo poškodenia prístroja/prístrojov.

16. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vyplatiť sumu za prístroj/prístroje do 14 (štrnástich) dní od prevzatia prístroja/prístrojov, na ktoré sa právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplatňuje.

17. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov v rámci komunikácie zákazníka s dodávateľom – v prípade telefonickej komunikácie sa hovorné účtuje podľa platných sadzieb zákazníkom využívaného dodávateľa telekomunikačných služieb. V prípade komunikácie na diaľku dodávateľ neúčtuje žiadne mimoriadne sadzby.

III. Výnimky, obmedzenia a neštandardné situácie

01. V prípade, že dôjde k zásahu vyššej moci alebo k situácii, ktorá dodávateľovi zabráni dodržať znenie týchto „Obchodných podmienok“ a ktorú svojím konaním preukázateľne nemohol ovplyvniť, a zákazníkovi v súvislosti s týmto vzniknú náklady, zákazník a dodávateľ sa dohodli, že tieto náklady nemožno od dodávateľa vymáhať.

02. Dodávateľ si vyhradzuje právo na storno objednávky tovaru/služby v prípade, že nadobudne podozrenie na konanie, ktoré by bolo možné charakterizovať ako nekalú obchodnú praktiku.

03. V prípade, že dôjde k zneprístupneniu internetovej prezentácie www.novotny-drypol.cz alebo jej časti z dôvodov, ktoré dodávateľ nemôže ovplyvniť, zákazník môže vykonať objednávku elektronickou poštou. Pre objednávky uskutočnené prostredníctvom elektronickej pošty platia zhodné „Obchodné podmienky“ ako pre objednávky uskutočnené štandardným spôsobom.

04. Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať dodávateľa o zaslanie týchto „Obchodných podmienok“ v tlačenej podobe, ale len raz za kalendárny rok na jednu poštovú adresu a iba existujúcim zákazníkom.

IV. Podmienky funkcie tovaru

Zákazník berie na vedomie, že funkcia tovaru môže byť obmedzená alebo úplne znemožnená v nasledujúcich situáciách:

01. V prípade, že je na stavbe, kde sa má technológia DryPol® aplikovať, vykonaná vodorovná hydroizolácia proti vzlínaniu vlhkosti. V takom prípade je kapilárne riečisko prerušené a voda obsiahnutá v murive sa nemôže vracať späť do podložia stavby. Výnimku tvoria iba hydroizolačné pásy ktorých funkcia je už vekom stavby spravidla výraznejšie narušená.

02. V prípade, že sú na stavbe, kde má byť technológia DryPol® aplikovaná, vykonané chemické injektáže s cieľom zabrániť vzlínaniu vlhkosti do muriva stavby. V takom prípade je kapilárne riečisko prerušené a voda obsiahnutá v murive sa nemôže vracať späť do podložia stavby.

03. V prípade, že do objektu vniká tlaková voda z podložia stavby. V takom prípade funkciu technológie DryPol® možno použiť na odstránenie vlhkosti zo stien horných poschodí budovy. Tlakovej vode v prieniku do objektu (stavby) prístroj nezabráni.

04. V prípade, že je na stavbe, kde má byť technológia DryPol® aplikovaná, vykonané podrezanie muriva strojnou pílou alebo diamantovým lanom a následné vloženie vodorovných hydroizolačných pásov. V takom prípade je kapilárne riečisko prerušené a voda obsiahnutá v murive sa nemôže vracať späť do podložia stavby.

05. V prípade, že objekt má preložené v základovej doske kovové kari siete, alebo v stenách oceľové (kovové) armatúry. V takom prípade môže dôjsť k narušeniu toku magnetických pulzov a technológia DryPol® nemusí fungovať správne.

06. V prípade, že je objekt poškodený chemikáliami, napríklad únikom chemikálií zo spodných vôd. V takom prípade môže dôjsť k narušeniu toku magnetických pulzov a technológia DryPol® nemusí fungovať správne.

07. V prípade, že sa v objekte nachádza prameň spodnej vody. V takejto situácii môže byť funkcia technológie DryPol® obmedzená, alebo sa výsledky vysúšania môžu prejaviť vo výrazne dlhšom časovom období.

08. V prípade, že sa prístroj DryPol® opakovane vypína z prípojky elektrickej energie na dlhšie ako 150 hod / 1 rok. (jeden rok) okrem odporúčaných reštartov prístroja či bežných výpadkov dodávok elektrickej energie. Celkový čas prevádzky prístroja musí zodpovedať počtu odpracovaných hodín na displeji prístroja s maximálnou toleranciou -500 hod./36 mesiacov. Ak tento čas prekročí hodnotu -500 hod., klient stráca záruku na možnosť odstúpiť od zmluvy a vrátenie finančných prostriedkov.

09. V prípade, že medzi prístroj a prípojku do elektrickej siete nie je vložená prepäťová ochrana, ktorá nie je súčasťou balenia. V situáciách, keď je prístroj vystavený možným opakovaným prepätiam v elektrickej sieti, môže byť jeho funkcia obmedzená alebo môže dôjsť k jeho poškodeniu.

V. Formy obstarania tovaru a služieb

Tovar a služby môžete obstarať v rámci dvoch od seba nezávislých programov:

1. Program A – samoinštalácia

2. Program B – odborná inštalácia dodávateľom

3. Program C – samostatné služby

add. 1. Program A – samoinštalácia

Program samoinštalácia znamená, že tovar, teda technológia DryPol®, je doručená prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na určenú adresu a zákazník si podľa priloženého návodu prístroj/e nainštaluje v stavbe svojpomocne.

V rámci programu samoinštalácia je v cene zahrnuté :

Prístroj(e) DryPol® 30 m alebo DryPol® 50 m podľa objednávky

Záruku 30 rokov na prevádzku zariadenia

Dopravné a balné

Poistenie zásielky v priebehu prepravy

Návod na inštaláciu

Zákaznícky servis prebieha telefonicky alebo elektronickou formou. V rámci zákazníckeho servisu so zákazníkom komunikuje dodávateľ a/alebo jeho oprávnený zástupca.

Možnosť dokúpiť plnú garanciu s odborným meraním vlhkosti muriva v objekte, kde je prístroj DryPol® nainštalovaný. Táto garancia zákazníkovi zaručuje možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy za nevratnú sumu 300,- € vr. DPH v prípade, že sa minimálne za 23.260 hodín prevádzky prístroja DryPol® nedosiahli hodnoty stavebných noriem.

Kontrolné odborné meranie vlhkosti muriva sa v rámci programu „A“ – samoinštalácia, vykonáva medzi 33. a 36. mesiacom prevádzky prístroja v počte maximálne sedem sond merania vlhkosti.

V prípade obstarania prístroja DryPol® system samoištaláciou (inštalácia prístroje zákazníkom) sa meranie vlhkosti uskutoční v termíne do 2 mesiacov od objednávky mernia. Objednávka merania vlhkosti musí byt uskutočněná v termíne 33. – 36. mesiaca od data nákupu prístroja DryPol® system za nevratnú sumu 300 EUR. Kontorlné maranie obednávajte na adrese petnovotny@atlas.cz s uvedením mena zákazníka, presnou adresou, telefonným spojení a číslom zmluvy nebo faktúry.

Platbu je nutno uskutočniť vopred na bankový účet predávajúceho PM-ELEKTROFYZ s.r.o., IBAN: CZ5203000000000265141765 BIC: CEKOCZPP, Banka : Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Prijatie platby na tento účet je súčasne potvrdením objednávky merania vlhkosti. V tejto záruke má zákaznik v prípade neúčinnosti prístroja možnosť vrátiť nepoškozený prístroj. Bude mu vrátená čiastka za nákup prístroja podľa faktúry.

Podmienky dokúpenia plnej garancie pre program „A“ – samoinštalácia

a) Zaslanie elektronickej objednávky na program plnej garancie prostredníctvom online objednávkového formulára zákazníkom na internetovej prezentácii dodávateľa. Túto objednávku možno zaslať aj písomne na korešpondenčnú adresu dodávateľa a/alebo elektronickou poštou. V tomto prípade klient svojou písomnou objednávkou potvrdzuje, že tieto obchodné podmienky prečítal, je s nimi oboznámený a v plnej miere im rozumie.

b) Zaslanie sumy vo výške 300,- € na účet dodávateľa PM-ELEKTROFYZ s.r.o., IBAN:CZ3503000000000271741660, BIC(SWIFT) CEKOCZPP, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, ktorá je nevratná. Až pripísanie tejto sumy na účet dodávateľa sa považuje za uskutočnenie objednávky plnej garancie pre program „A“ – samoinštalácia. Dodávateľ vystaví zákazníkovi riadnu faktúru.

V rámci dokúpenia plnej garancie pre program A – samoinštalácia je v cene zahrnuté :

Výjazd dodávateľa a/alebo jeho oprávneného zástupcu na miesto, kde je/sú prístroj/e nainštalovaný/é

Odborné posúdenie stavby z hľadiska vlhkosti

Odborné meranie vlhkosti muriva v počte maximálne 7 (sedem) sond

Protokol o odbornom meraní vlhkosti muriva so zápisom hodnôt vlhkosti

Možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že bol prístroj v prevádzke aspoň 23 260 hodín (údaje o čase prevádzky sú viditelné na displeji prístroja) a z protokolu o odbornom meraní vlhkosti muriva je zrejmé, že sa za tento čas nedosiahli hodnoty stavebných noriem, a to 3 % váhovej vlhkosti v nadzemných častiach stavby a 6,5 % váhovej vlhkosti v podzemných častiach stavby. Hodnoty odborného merania muriva sa stanovujú priemerom hodnôt zo všetkých meraných bodov. V prípade, keď sa nedosiahnu hodnoty stavebných noriem, zákazník prístroj/e DryPol® dodávateľovi vráti. Dodávateľ vyplatí zákazníkovi sumu za prístroj DryPol® uvedenú na faktúre od dodávateľa prevodom na bankový účet zákazníka do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od prevzatia prístroja.

Zákazník sa s dodávateľom dohodli, že pre program „A“ – samoinštalácia ďalej platí:

1) Zákazník sa pri prevzatí tovaru zaväzuje zabalený tovar pred odchodom pracovníka kuriérskej spoločnosti vizuálne skontrolovať, či nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. V prípade, že zákazník balík vizuálne neskontroluje, zákazník berie na vedomie, že na neskoršie reklamácie sa nemusí brať ohľad.

2) Dátum doručenia tovaru je pre zákazníka záväzný.

3) V prípade, že dôjde k opakovaným cestám tovaru v nákladnom priestore kuriérskou spoločnosťou z dôvodu opakovaného neprevzatia objednaného tovaru zákazníkom, je dodávateľ oprávnený požadovať od zákazníka adekvátnu kompenzáciu za škodu, ktorá mu týmto vznikne, a prípadne aj za mieru prípadného poškodenia tovaru.

4) Kontrolné odborné meranie vlhkosti muriva v počte maximálne 7 sond sa vykonáva len v priestoroch, kde bol prístroj DryPol® nainštalovaný. Ak je prístroj DryPol® nainštalovaný na horných poschodiach vysušovanej budovy, meranie vlhkosti v murive sa vykonáva len na horných poschodiach budovy. Ak je prístroj nainštalovaný v spodnej časti budovy, meranie vlhkosti v murive sa vykonáva len v spodných častiach budovy. V prípade, že si zákazník želá viac sond merania vlhkosti muriva, toto meranie vlhkosti si doobjednáva ako samostatnú službu.

5) Zákazník sa s dodávateľom dohodol, že ak nebude v čase kontrolného merania (objednaného v rozmezi 33.-36. mesiaca prevadzky prístroja) na displeji prístroja minimálne 23 260 hodín ( 33 mesacov prevádzky s max. toleranciou -500 hodín), zaniká zákazníkovi nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy aj na vrátenie prístroja DryPol®, a to z dôvodu nedodržania súvislej prevádzky prístroja DryPol®. Dôvodom je skutočnosť, že prístroj DryPol® nemohol splniť funkciu, ktorá je závislá od trvalej a nepretržitej prevádzky zariadenia na stavbe, kde je inštalovaný.

6) V rámci uplatnenia záruky pre program „A“ samoinštalácia, t. j. záruky na vrátenie prístroja DryPol® systém, musí byť pri demontáži prístroj plne funkčný, nepoškodený a v stave blížiacom sa pôvodnému stavu pri nákupe. Záruka demontáže prístroja DryPol® systém a vrátenia vložených prostriedkov sa nevzťahuje na nefunkčný či inak poškodený (resp. poškodené) prístroj/e DryPol® systém.

7) Dodávateľ sa zaväzuje prístroj/e DryPol® v prípade programu „A“ – samoinštalácia expedovať zákazníkovi najneskôr tridsiaty deň od dátumu objednávky.

add. 2. Program B – odborná inštalácia dodávateľom

Zmluvné vzťahy medzi dodávateľom a zákazníkom sa v prípade programu „B“ – odborná inštalácia dodávateľom môžu riadiť individuálnou, na mieste spísanou zmluvou podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. Program „B“ – odborná inštalácia znamená, že tovar je doručený dodávateľom a/alebo jeho oprávneným zástupcom do objektu, kde si zákazník praje odstrániť vzlínajúcu vlhkosť. Dodávateľ a/alebo jeho oprávnený zástupca objekt posúdi z hľadiska vzlínajúcej vlhkosti a vykonaná jedno vstupné kontrolné odborné meranie vlhkosti muriva v počte maximálne 7 (sedem) sond. Dáta z odborného merania muriva zanesie do „Protokolu o odbornom meraní muriva“. Potom odborne nainštaluje prístroj/e DryPol® na najvhodnejšie miesto v stavbe tak, aby bola zaistená najoptimálnejšia funkcia prístroja/ov.

V rámci programu odbornej inštalácie je v cene zahrnuté :

Prístroj(e) DryPol® I. 30 m alebo DryPol® 50 m podľa objednávky

Odborná inštalácia prístroja/ov DryPol® dodávateľom alebo jeho oprávneným zástupcom v objekte, ktorý si zákazník želá vysušiť

Plná garancia na konečné hodnoty vlhkosti v murive s písomnou zárukou 3 roky formou zmluvy

Odborné posúdenie objektu z hľadiska stavu vlhkosti v murive

Odborné vstupné meranie vlhkosti v murive v počte maximálne sedem sond

Vystavenie protokolu o odbornom meraní vlhkosti v murive so zápisom nameraných hodnôt

Prácu dodávateľa či jeho oprávneného zástupcu na mieste inštalácie

Zákaznícky servis (telefonicky alebo elektronickou formou). V rámci zákazníckeho servisu so zákazníkom komunikuje dodávateľ a/alebo jeho oprávnený zástupca.

Podmienky pre program plnej garancie (program „B“) – odborná inštalácia dodávateľom:

Zaslanie elektronickej objednávky na program plnej garancie prostredníctvom online objednávkového formulára zákazníkom na internetovej prezentácii dodávateľa. Túto objednávku možno zaslať aj písomne na korešpondenčnú adresu dodávateľa alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu dodávateľa.

V rámci plnej garancie pre program B – odborná inštalácia dodávateľom zákazník získava:

Príchod dodávateľa a/alebo jeho oprávneného zástupcu na miesto, kde bude prístroj/e nainštalovaný/é

Odborné posúdenie stavby z hľadiska vlhkosti

Vstupné odborné meranie vlhkosti muriva v počte maximálne 7 (sedem) sond

Možnosť dokúpenia jedného kontrolného merania v rozmedzí 24. – 36. mesiacov za cenu 150,- €, ktorá je nevratná, a to vopred na na účet dodávateľa Elektrofyzika s.r.o, IBAN:CZ3503000000000271741660, BIC(SWIFT) CEKOCZPP, ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika. Až faktické pripísanie tejto sumy vopred na účet dodávateľa sa považuje za uskutočnenie objednávky. Dodávateľ vystaví zákazníkovi riadnu faktúru.

Zápis hodnôt vlhkosti z merania do protokolu odborného merania muriva

Možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v zmluve o inštalácii zariadení DryPol®.

Zákazník sa s dodávateľom dohodol, že pre program „B“ odborná inštalácia dodávateľom ďalej platí:

1) Na termíne odbornej inštalácie a podrobnostiach odbornej inštalácie sa zákazník s dodávateľom dohodne písomne, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

2) Termín inštalácie prístroja, na ktorom sa dodávateľ so zákazníkom dohodnú, je pre zákazníka záväzný.

3) V prípade, že zákazník svoju objednávku odbornej inštalácie preukázateľne zruší v čase, keď už došlo k vynaloženiu nákladov súvisiacich najmä s dopravou dodávateľa alebo jeho oprávneného zástupcu smerom k zákazníkovi, zákazník súhlasí s tým, že dodávateľ môže požadovať náhradu za prípadnú škodu, ktorá mu týmto vznikla.

4) V prípade, že sa zákazník s dodávateľom dohodne na písomnej zmluve s ohľadom na individuálne potreby zákazníka, tieto „Obchodné podmienky“ sa rušia, a je vždy nadradená písomná zmluva uzavretá medzi dodávateľom a odberateľom.

5) a)Kontrolné odborné meranie vlhkosti muriva v počte maximálne 7 sond sa vykonáva len v priestoroch, kde bol prístroj DryPol® nainštalovaný. Ak je prístroj DryPol® nainštalovaný na horných poschodiach vysušovanej budovy, meranie vlhkosti v murive sa vykonáva len na horných poschodiach budovy. Ak je prístroj nainštalovaný v spodnej časti budovy, meranie vlhkosti v murive sa vykonáva len v spodných častiach budovy.

5) b) Záruka na hodnoty vysúšanie sa nevzťahuje na skrytú tlakovú vodu v murive alebo v podloží stavby, ktorá by lokálne ovplyvňovala hodnoty meraní v jednotlivých sondách / bodoch - a to max. 30% sond / bodov zo všetkých meraných sond / bodov. Tieto miestne (lokálne) body nebudú zahrnuté do výpočtu priemeru všetkých bodov merania. Hodnota vlhkosti pri kontrolnom meraní je úmerná dĺžke činnosti prístroja od dátumu inštalácie.

6) Zákazník sa dohodol s dodávateľom, že ak nebude v čase kontrolného merania na displeji prístroja počet hodín zodpovedajúci súvislej dĺžke prevádzky prístroja DryPol® systém, s max. toleranciou -150 hodín/1 rok, zaniká zákazníkovi nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, t. j. aj na vrátenie prístroja DryPol®, a to z dôvodov nedodržania súvislej prevádzky prístroja DryPol®. Dôvodom je skutočnosť, že prístroj DryPol® nemohol splniť svoju funkciu, ktorá je závislá od trvalej a nepretržitej prevádzky tohto zariadenia na stavbe, kde je nainštalovaný.

add. 3) Program „C“– ostatné služby:

V rámci programu „C“ – ostatné služby si zákazník má možnosť zaobstarať samostatné odborné meranie vlhkosti muriva aj bez inštalácie zariadenia DryPol®. Toto samostatné odborné meranie vlhkosti v murive je spoplatnené sumou 300,- € splatnou iba vopred na účet dodávateľa PM-ELEKTROFYZ s.r.o., IBAN:CZ3503000000000271741660, BIC(SWIFT) CEKOCZPP, ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika. Táto suma je nevratná. Až faktické pripísanie tejto sumy na účet dodávateľa sa považuje za uskutočnenie objednávky. Dodávateľ vystaví zákazníkovi riadnu faktúru. Každé meranie vlhkosti v murive sa vykonáva v počte maximálne sedem sond.

VI. Špecifikácia cien

1) Všetky ceny sú konečné.

2) Všetky ceny sú uvedené vrátane aktuálnej sadzby DPH.

3) K cenám nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky okrem dohodnutých.

4) V prípade individuálnych požiadaviek klienta si podmienky účtovania ďalších poplatkov dohodne zákazník s dodávateľom ústne, písomne, elektronickou poštou alebo telefonicky.

5) Od dodávateľa nemožno požadovať tovar či služby nad rámec znenia týchto „Obchodných podmienok“

6) Dodávateľ je oprávnený ceny meniť

7) Ceny sú platné do odvolania

8) Ceny služieb a tovaru sú platné v čase uskutočnenia objednávky

VII. Spôsob platby za služby a tovar

1) Bankovým prevodom na účet dodávateľa PM ELEKTROFYZ s.r.o., IBAN: IBAN:CZ3503000000000271741660, BIC(SWIFT) CEKOCZPP, ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika.

2) Poštovým poukazom na účet dodávateľa PM-ELEKTROFYZ s.r.o., IBAN: IBAN:CZ3503000000000271741660, BIC(SWIFT) CEKOCZPP, ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika. Takto možno urobiť prostredníctvom služieb Slovenskej pošty: http://www.posta.sk/sluzby/postovy-poukaz-na-ucet

3) Osobne oproti dokladu o zaplatení

4) Dobierkou. Platba dobierkou sa realizuje prostredníctvom pracovníka kuriérskej spoločnosti

5) Platba vopred bankovým prevodom na účet dodávateľa PM-ELEKTROFYZ s.r.o., IBAN: IBAN:CZ3503000000000271741660, BIC(SWIFT) CEKOCZPP, ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika.

6) Platba vopred poštovým poukazom na účet dodávateľa PM-ELEKTROFYZ s.r.o., IBAN: IBAN:CZ3503000000000271741660, BIC(SWIFT) CEKOCZPP, ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika.

Takto možno urobiť prostredníctvom služieb Slovenskej pošty: http://www.posta.sk/sluzby/postovy-poukaz-na-ucet

VIII.Záverečné ustanovenie

1) V prípade obstarania prístroja DryPol® systém formou samoinštalácie zákazník berie na vedomie, že je výhradne sám zodpovedný za použitie prístroja DryPol® systém, a to v súlade s jeho určením.

2) Zákazník týmto berie na vedomie, že prístroj DryPol® systém je určený výlučne na vysúšanie vlhkého muriva postihnutého kapilárnou, vzlínavou, zemnou vlhkosťou. Zákazník sa zaväzuje postupovať pri použití prístroja DryPol® systém iba v súlade s jeho určením. Iné formy použitia prístroja nie sú prípustné.

3) Zákazník sa v prípade obstarania prístroja DryPol® systém formou samoinštalácie zaväzuje posúdiť vhodnosť použitia prístroja DryPol® systém pre jeho stavbu. Znamená to, že je zodpovedný za prípadné nevhodné použitie prístroja.

4) Zákazník sa zaväzuje postupovať v súlade s týmito Obchodnými podmienkami a týmto potvrdzuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil a úplne im porozumel.

5) Technológia DryPol® systém je veľmi jemné, digitálnym čipom riadené zariadenie s mnohými veľmi jemnými súčiastkami. Ak si prajete uplatniť záruku na demontáž prístroja DryPol® systém a vrátiť investované finančné prostriedky, musí byť celý DryPol® systém + jeho príslušenstvo v porovnateľnom technickom aj vizuálnom stave ako pri montáži alebo nákupe samoinštalácií. Pri akomkoľvek znehodnotení, poškodení prístroja DryPol® systém alebo jeho obalu, a to ako vizuálne, tak aj technicky, bude zákazníkovi vrátená suma znížená o cenu opravy a uvedenie prístroja DryPol® systém do pôvodného stavu. V pripade závažného poškodenia pristroja záruka zaniká. Dbajte na to pri každej činnosti v bezprostrednom okolí prístroja. Pamätajte, že by ste sa mali vyvarovať najmä fajčenia, manipulácii s chemikáliami či farbami a snažte sa nevystavovať prístroj dlhodobo prašnému prostrediu.

Tieto Obchodné podmienky sú platné ku dňu : 01. 01. 2018


TOPlist